NginxNginx

生命不息,
折腾不止!

Nginx

Nginx
Nginx目录列表和目录访问权限设置

Nginx目录列表和目录访问权限设置

KaiYuanTu 阅读(322) 评论(0) 赞(2)

这篇文章主要介绍了启用Nginx目录浏览功能的方法,需要的朋友可以参考下1.目录列表(directory listing)nginx让目录中的文件以列表的形式展现只需要一条指令autoindex on;...

大前端WP主题 更专业 更方便

联系我们 联系我们